Er du misfornøyd med håndverkerens innsats?

Håndverkertjenesten er ikke ferdigstilt til avtalt tid eller avtalt pris?

Hva kan du klage på?

Dine rettigheter og forpliktelser i et avtaleforhold med en håndverker er regulert i håndverkertjenesteloven. Når du har fått utført en håndverkertjeneste, kan du i utgangspunktet klage dersom resultatet ikke blir som avtalt eller at arbeidene ikke blir ferdigstilt til avtalt tid eller avtalt pris.

Derfor er det viktig at håndverkerens oppdrag er definert i en skriftlig avtale. Er det ikke inngått en skriftlig avtale, kan du uansett forvente at håndverkeren utfører fagmessig arbeid, og at arbeidene ferdigstilles innen den tid som er rimelig sett i lys av det som er vanlig ved utføring av lignende tjenester. Foreligger det ikke avtale om pris, skal denne utgjøre «gjengs pris», som innebærer at prisen skal regnes ut på vanlig måte for tilsvarende tjenester på avtaletiden.

Fremsett reklamasjon i tide

Det er en utbredt «misforståelse» at det er en fem års reklamasjonsfrist ved mangelfulle varer og tjenester. Det er riktig at det i mange tilfeller gjelder en fem års reklamasjonsfrist, men det er svært viktig å merke seg at mangelen uansett må påberopes «innen rimelig tid» etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Fristen er relativ og må vurderes konkret i det enkelte tilfelle, men i praksis vil fristen være omkring to til tre måneder. Konsekvensen av at reklamasjonen ikke fremsettes tidsnok vil være at du taper din rett til å gjøre mangelen gjeldende. Du bør derfor undersøke arbeidene med en gang de er utført, med sikte på å avdekke synlige feil og mangler.

Hvordan bør man formulere en reklamasjon?

Det lønner seg å reklamere skriftlig til håndverkeren, slik at du unngår misforståelser og kan bevise at du har reklamert i tide. I reklamasjonen bør det fremkomme at du ikke er fornøyd med håndverkerens prestasjon, og hva mangelen består i. En reklamasjon må i ettertid følges opp med en angivelse av hva du mener håndverkeren må gjøre for å løse situasjonen, dersom du ikke hadde dette klart for deg på reklamasjonstidspunktet.

Hva kan du kreve?

Dersom arbeidet ikke er tilfredsstillende utført, kan du holde tilbake så mye av vederlaget som det vil koste å få mangelen utbedret. Håndverkeren har både en rett og en plikt til å utbedre mangelen, dersom dette kan skje innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for deg. Retting skal skje for håndverkerens regning. Avslag i pris kan kreves dersom håndverkeren ikke kan eller vil rette feilen eller mangelen. Prisavslaget skal tilsvare kostnadene ved å få mangelen rettet. Dersom mangelen er så alvorlig at forbrukeren ikke kan nyttiggjøre seg tjenesten til det tiltenkte formålet, kan du kreve å heve avtalen. Ved heving har ikke håndverkeren krav på betaling. Du kan også kreve erstatning for økonomisk tap som skyldes forsinkelse og mangel. Erstatning kan kreves i tillegg til retting, prisavslag og heving.

Skal du søke råd hos advokat?

Dersom du er usikker på om du kan gjøre gjeldende innsigelser mot håndverkeren, og hvordan du eventuelt skal gå frem, kan det lønne seg å kontakte advokat for bistand. Et godt tips vil være å søke råd hos advokat på et tidlig stadium i saken, da dette kan sikre at viktige frister overholdes og at man finner frem til riktig krav i den oppståtte situasjonen. Ofte vil det være behov for advokat også for å sikre nødvendig fremdrift i saker der håndverker ikke følger opp en reklamasjon innen rimelig tid.

Kan du få dekket kostnader til juridisk bistand?

De fleste vanlige skadeforsikringer, slik som bolig- og innboforsikringer, inneholder en rettshjelpsforsikring som i mange tilfeller gir dekning for kostnader til juridisk bistand. Det kan være verdt å undersøke med forsikringsselskapet om tvisten du står ovenfor kan gi rett til dekning.