Hvordan skrive oppsigelse?

Det er faste regler for hvordan en oppsigelse skal skje - både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Oppsigelse av arbeidstager

Når du, som arbeidsgiver, skal si opp en arbeidstaker er det en rekke regler du må forholde deg til. Det kan være lett å trå feil, og det er derfor viktig å være klar over bestemmelsene rundt oppsigelse for å slippe en eventuell rettslig tvist. 

Det finnes flere former for opphør av arbeidsforhold, men prinsippet er likt uansett forhold. En oppsigelse må være saklig begrunnet i enten virksomhetens forhold/arbeidsgivers forhold eller arbeidstakers forhold. 

 

Arbeidsgivers styringsrett

Alle arbeidsgivere har en såkalt styringsrett. Dette er ikke lovfestet, men er likevel er viktig del av arbeidsretten. Styringsretten strekker seg langt, men den innebærer likevel ikke at arbeidsgivere kan si opp arbeidstakere slik det passer dem. Styringsretten er begrenset av blant annet loven, arbeidsavtaler og tariffavtaler. Det vil dermed si at det kun kan avtales bedre vilkår for arbeidstakere enn det som følger av lov og avtale. Arbeidstakere er beskyttet gjennom disse mot blant annet usaklige oppsigelser. 

 

Drøfting

Før i det hele tatt en beslutning om oppsigelse skal fattes av arbeidsgiver, bør dette drøftes med den aktuelle arbeidstaker, så langt dette er mulig. Ideelt sett bør prosessen ha startet i god tid også før dette, men som et minimum bør det avholdes et drøftingsmøte. Dette er blant annet begrunnet i hensynet til kontradiksjon, altså retten for arbeidstakeren til å fremstille sin side av saken, før det fattes beslutning. Hvis arbeidstaker ikke ønsker drøfting, bør dette dokumenteres skriftlig, slik at det kan vises til at det har vært gitt anledning til drøfting. 

 

Formkrav

Etter drøfting har funnet sted, eller det har blitt framsatt spørsmål om drøfting, kan en eventuell oppsigelse finne sted. Kravene til en oppsigelse fremgår av arbeidsmiljøloven. Det er svært viktig at disse følges. Dersom formkravene ikke er fulgt er utgangspunktet at oppsigelsen automatisk er ugyldig. Før en skriver oppsigelsen er det derfor lurt å sette seg inn i reglene for hva som skal være på plass av opplysninger. 

  

Saklig grunn

Som arbeidsgiver kan man ikke si opp sine ansatte uten grunn. Det må foreligge en saklig begrunnelse for oppsigelsen. Eksempler på saklige grunner for oppsigelse kan være pliktbrudd eller mislighold av forpliktelser. Det kan også være brudd på taushets- eller lojalitetsplikt. Her er det viktig å være klar over at terskelen er høy.  Arbeidsgiver må i alle tilfeller kunne begrunne en oppsigelse, og det er alltid arbeidsgiver som har risikoen og bevisbyrden, og som må kunne sannsynliggjøre saklig grunn.

 

Sanksjoner

En følge av en ugyldig oppsigelse er erstatningskrav. En ansatt vil  også kunne kreve å stå i stilling. Derfor er det viktig å følge reglene. En riktig gjennomført oppsigelsesprosess demper også konfliktnivået.

 

Erik HeenComment