Fast eiendom er regnet som en av de tryggeste investeringene man kan gjøre, men enten man skal bo, drive eller utvikle må man forholde seg til kommunen, naboer og andre private parter, lover og forskrifter, søknadsprosesser, vedtak, planverk mv.

Vår målsetting er å vise vei i regelverket, forebygge konflikter, bidra til at utviklingsprosjekter lykkes, løse de tvister som oppstår, samt sikre og øke eiendomsverdien. For å oppnå de beste løsningene ut i fra kundens behov innehar vi derfor bred kompetanse innenfor fast eiendoms rettsforhold og tilgrensende rettsområder slik som plan- og bygningsrett, tinglysing, jordskifte, mv.

Spørsmål kan melde seg både i forbindelse med kjøp og salg, i løpet av eierperioden og ved eiendomsutvikling. Dette gjelder især kjøp, salg og drift av landbrukseiendommer og areal som skal utvikles, men også ved kjøp, salg og eierskap av alminnelige boligeiendommer.

Vi bistår både private og næringsdrivende innenfor fast eiendoms rettsforhold og er tilknyttet Norges Bondelag som samarbeidsadvokater.

Eksempler på spørsmål tilknyttet kjøp, salg og eierskap av eiendom:

 • Stifte, slette eller regulere tinglyste heftelser / bruksrettigheter;

 • manglende offentlig godkjennelse for bygninger (ferdigattest mv);

 • manglende adkomstrett til eiendommer;

 • fraskrivelse av odels/løsningsrett;

 • utforming av konsesjonssøknad;

 • arealoverføring / grensejustering der hvor en bygning dels ligger inne på naboeiendommen;

 • dispensasjonssøknad i forbindelse med fradeling av deler av eiendommen;

 • personlig eie eller aksjeselskap (ved senere utvikling og salg av eiendommen);

 • uenigheter med naboer eller andre som har bruksrett over eiendommen;

 • det offentlige ønsker å gjøre inngrep på eiendommen;

 • du har fått avslag på en søknad vedrørende eiendommen som du nå ønsker å klage på;

 • du behøver å stifte rett til vann- og avløpsledninger eller adkomst over naboeiendommen;

 • dispensasjonssøknad for å gjøre byggetiltak i såkalte LNF-områder eller i «100-metersbeltet» langs vassdrag;

 • generasjonsovergang i landbruket;

 • tomtefeste, bolig- og fritid samt næringsfeste, herunder blant annet innløsning av festerett og regulering av festeavgift samt avvikling av næringsfeste;

 • avhending/bustadoppføring;

 • håndverkertjenester;

 • leiekontrakter

Eksempler på spørsmål tilknyttet utvikling:

 • Utarbeide en reguleringsplan for et større felt til bolig, næring eller industri og som et ledd i dette;

 • vurdere omorganisering fra personlig eie til aksjeselskap av skattemessige grunner (helst allerede ved kjøp av eiendommen);

 • forhåndsavklaring og avtale med naboer vedr. regulering av eller fremføring av infrastruktur over deres eiendom;

 • planlegging og gjennomføring av eiendomsutforming (fradeling, seksjonering, næringsfeste, anleggseiendom);

 • forhandling om utbyggingsavtale med kommunen; utforming av opsjonsavtale eller betinget kjøpekontrakt med en eiendomsutvikler eller grunneier for strategisk kjøp eller salg av et areal på riktig tidspunkt, særlig med tanke på sentrale vilkår slik som pris, prisregulering, varighet og når skatteplikten oppstår.