Priser og betingelser

Priser

Våre timepriser varierer fra kr 2 500,- inkl mva.

Det føres timer på alle oppdrag. Vedlagt fakturaen vil det ligge en oversikt over medgåtte timer med en spesifikasjon av faktisk utført arbeid. Utgifter til telefon, porto og kopiering er inkludert i salæret, med mindre annet er avtalt. Ved omfattende kopiering av saksdokumenter vil det tilkomme tillegg for kopiering.

Minste timeenhet er 0,25 time (15 minutter). Telefonsamtaler og lignende som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 0,25 time.

I enkelte typer oppdrag, slik som testament, ektepakt og oppgjør av fast eiendom, kan vi tilby fastpris. Ta dette opp med advokaten din dersom du ønsker fastpristilbud.

Forsikringer

I enkelte tilfeller er advokatbistand dekket av ulike forsikringsordninger, som for eksempel rettshjelpsforsikring, innboforsikring, reiseforsikring eller andre forsikringsordninger. Avhengig av vilkårene i forsikringsavtalen kan forsikringene dekke advokatkostnader i visse sakstyper. Vi anbefaler at du avklarer dette i det første møte med din advokat.

Klienten er selv ansvarlig for eventuell egenandel eller mellomlegg mellom advokatfirmaets salærkrav og det beløp forsikrings-selskapet dekker.

Fri rettshjelp

Som privatperson kan du ha krav på fri rettshjelp. Det innebærer at du kan få helt eller delvis dekket advokatbistand fra staten. For å få fri rettshjelp må du ha en inntekt som ligger under inntektsgrensen i rettshjelpsloven. For slike oppdrag er det offentlige salærsatser som er gjeldende.

Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor.

Oppdragsbekreftelse

Ved inngåelse av oppdrag hos oss, vil du motta en oppdragsbekreftelse hvor oppdraget og alminnelige betingelser for oppdraget vil være skissert.

Kundekontroll

I henhold til lov om hvitvasking er vi forpliktet til å foreta kundekontroll først gang du blir registrert som klient hos oss. For privatpersoner innebærer dette at advokatfirmaet må innhente din legitimasjon. Våre bedriftskunder må foreta kundekontroll her.