Næring

Å lede en bedrift kan by på utfordringer

Skal du kjøpe eller selge et aksjeselskap eller en næringseiendom? Skulle du ha utarbeidet nye kontrakter i selskapet ditt, eller gjennomført en due diligence? Kanskje du ønsker bistand i forbindelse med styrearbeid? Våre medarbeidere sitter på kompetansen til å gå veien med deg.

Vi bistår næringsdrivende i ulike problemstillinger innen blant annet eiendomsutvikling, selskapsutvikling, drift og forvaltning av eiendom, kjøp og salg av næringseiendom, due diligenceprosesser i forbindelse med næringseiendom og større oppkjøp. 

Dette innebærer blant annet strukturering og planlegging av ulike transaksjonsmodeller for oppkjøp og salg av eiendom, særlig med tanke på sentrale vilkår som hensiktsmessig eierstruktur, oppkjøpstidspunkt, pris og skattemessige konsekvenser.

Vi bistår med mer enn bare jus. Eksempler på bistand kan være hjelp med styrearbeid, restrukturering og opprydning, eller strategisk rådgivning i forbindelse med selskapsutvikling eller spesifikke kjøps- og salgsprosesser. 

Ved at vi er et tverrfaglig miljø bestående av mennesker med kompetanse innenfor jus, økonomi, personal, har vi også muligheten til å sette sammen et tilpasset team for den spesifikke rådgivningen du som kunde har behov for. 

Ofte er problemstillinger sammensatte, og krever helhetlige vurderinger.

Erling Bentzen

Advokat & Partner

 
 

Skatte- og avgiftsrett

Vi tilbyr juridisk og økonomisk rådgivning

Skatt og avgift er viktig både ved transaksjoner og løpende drift. Vi sitter på kunnskapen du søker dersom du trenger hjelp til håndtering av skatte- og avgiftsmessige spørsmål.

erikheen.jpg

Advokat & partner

nilsmugaas.jpg

Advokat & partner

 

Fast eiendoms rettsforhold

_M0A9940.jpg
 
 

Oppgjør av fast eiendom

 

Flere velger å selge fast eiendom selv. Man trenger imidlertid en oppgjørsansvarlig og det er her Advokatfirmaet Bentzen AS kommer inn i bildet. Etter at salg er avtalt kan du overlate alt til oss. Vi ordner kontrakts- og tinglysingsprosedyrene for deg og sørger for et trygt oppgjør mellom kjøper og selger.

Advokatfirmaet Bentzen er oppgjørsansvarlig for selgere som allerede har funnet kjøper til sin eiendom, det være seg bolig, hytte eller tomt.

Både selger og kjøper er avhengige av en uavhengig tredjepart i forbindelse med overlevering og oppgjør; en oppgjørsansvarlig som foretar og er ansvarlig for oppgjøret mellom partene. Den oppgjørsansvarliges hovedoppgave er å sørge for at ytelse mot ytelse-prinsippet overholdes, dvs. at selger mottar kjøpesummen samtidig som kjøper mottar heftelsesfri eiendom. 

Som ansvarlig for oppgjøret utarbeider vi alle nødvendige dokumenter i forbindelse med overdragelsen samt forestår tinglysing og oppgjør.

Gjennom samarbeid med Protector tilbyr vi også eierskifteforsikring til selger.

Et standard oppgjørsoppdrag vil typisk inkludere:

 • Utarbeidelse av de nødvendige dokumenter som:
  • kjøpekontrakt
  • skjøte
  • egenerklæringsskjema
  • sikringsobligasjon
  • sletteerklæringer (ved behov)
 • Fremleggelse av kjøpekontrakt for partenes gjennomsyn
 • Brev til det offentlige og evt. forretningsfører
 • Kontraktsmøte i våre lokaler på Hønefoss eller Gran (ev. E-signering/signering med BankID av dokumenter eller sending av dokumenter for signering pr post)
 • Tinglysing av sikringsobligasjon
 • Motta kjøpesum og omkostninger fra kjøper på klientkonto
 • Motta bekreftelse fra partene på at eiendommen er overtatt
 • Tinglysning av skjøte- og pantedokument
 • Kontrollere og gjøre opp ev. legalpant, felleskostnader, festeavgift og kommunale avgifter
 • Utbetale restgjeld til selgers bank og sørge for sletting av pant
 • Oppgjør av kjøpesummen inkludert evt. inneståelseserklæring til kjøpers bank
 • Foreta renteberegning og utbetaling av ev. opptjente renter fra eiendomsmeglingskontoen
 • Utsending av tinglyst skjøte til kjøper og tinglyst pantedokument til kjøpers bank
 • Utsending av oppgjørsoppstilling til partene

 

 
nilsmugaas.jpg

Advokat & partner

 
 
 
 

 

Fast eiendom

Vi bistår både private og næringsdrivende innenfor fast eiendoms rettsforhold og er tilknyttet Norges Bondelag som samarbeidsadvokater.

Fast eiendom er regnet som en av de tryggeste investeringene man kan gjøre, men enten man skal bo, drive eller utvikle må man forholde seg til kommunen, naboer og andre private parter, lover og forskrifter, søknadsprosesser, vedtak, planverk mv.

Vår målsetting er å vise vei i regelverket, forebygge konflikter, bidra til at utviklingsprosjekter lykkes, løse de tvister som oppstår, samt sikre og øke eiendomsverdien. For å oppnå de beste løsningene ut i fra kundens behov innehar vi derfor bred kompetanse innenfor fast eiendoms rettsforhold og tilgrensende rettsområder slik som plan- og bygningsrett, tinglysing, jordskifte, mv.

Spørsmål kan melde seg både i forbindelse med kjøp og salg, i løpet av eierperioden og ved eiendomsutvikling. Dette gjelder især kjøp, salg og drift av landbrukseiendommer og areal som skal utvikles, men også ved kjøp, salg og eierskap av alminnelige boligeiendommer.

Eksempler på spørsmål tilknyttet kjøp, salg og eierskap av eiendom:

 • Stifte, slette eller regulere tinglyste heftelser / bruksrettigheter;
 • manglende offentlig godkjennelse for bygninger (ferdigattest mv);
 • manglende adkomstrett til eiendommer;
 • fraskrivelse av odels/løsningsrett;
 • utforming av konsesjonssøknad;
 • arealoverføring / grensejustering der hvor en bygning dels ligger inne på naboeiendommen;
 • dispensasjonssøknad i forbindelse med fradeling av deler av eiendommen;
 • personlig eie eller aksjeselskap (ved senere utvikling og salg av eiendommen);
 • uenigheter med naboer eller andre som har bruksrett over eiendommen;
 • det offentlige ønsker å gjøre inngrep på eiendommen;
 • du har fått avslag på en søknad vedrørende eiendommen som du nå ønsker å klage på;
 • du behøver å stifte rett til vann- og avløpsledninger eller adkomst over naboeiendommen;
 • dispensasjonssøknad for å gjøre byggetiltak i såkalte LNF-områder eller i «100-metersbeltet» langs vassdrag;
 • generasjonsovergang i landbruket;
 • tomtefeste, bolig- og fritid samt næringsfeste, herunder blant annet innløsning av festerett og regulering  av festeavgift samt avvikling av næringsfeste;
 • avhending/bustadoppføring; 
 • håndverkertjenester;
 • leiekontrakter

Eksempler på spørsmål tilknyttet utvikling:

 • Utarbeide en reguleringsplan for et større felt til bolig, næring eller industri og som et ledd i dette;
 • vurdere omorganisering fra personlig eie til aksjeselskap av skattemessige grunner (helst allerede ved kjøp av eiendommen);
 • forhåndsavklaring og avtale med naboer vedr. regulering av eller fremføring av infrastruktur over deres eiendom;
 • planlegging og gjennomføring av eiendomsutforming (fradeling, seksjonering, næringsfeste, anleggseiendom);
 • forhandling om utbyggingsavtale med kommunen;  utforming av opsjonsavtale eller betinget kjøpekontrakt med en eiendomsutvikler eller grunneier for strategisk kjøp eller salg av et areal på riktig tidspunkt, særlig med tanke på sentrale vilkår slik som pris, prisregulering, varighet og når skatteplikten oppstår.
 

Prosess og tvisteløsning

 
 
_M0A9809.jpg
 

Prosess og tvisteløsning

Har du mottatt stevning og trenger bistand til å utarbeide tilsvar i saken?

Vurderer du å gå rettens vei i en konflikt som ikke lar seg løse utenrettslig?

Har du behov for å sikre et krav midlertidig? 

Vi bistår både privatpersoner og selskaper i rettslige prosesser for forliksråd, tingrett og lagmannsrett. Vår målsetning er å gjøre den rettslige prosessen best mulig for deg som klient. 

Vi ønsker at du skal føle deg trygg og ivaretatt hele veien. Vi vurderer alltid muligheten for løsninger underveis, og gir deg den veiledningen du trenger for å kunne ta de riktige valgene.

Vi i Advokatfirmaet Bentzen har god kompetanse på rettslige prosesser, mekling, forhandlinger og midlertidig sikring av krav. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.

 

Konkurs, tvangsfullbyrdelse og arbeidsrett

_M0A9802.jpg
 

Konkurs og tvangsfullbyrdelse

Advokatfirmaet Bentzen har bred kompetanse innen konkurs, insolvens og tvangsfullbydrelse. Vi bistår ulike parter når en virksomhet har økonomiske problemer eller går konkurs, herunder selskapets ledelse, kreditorer, långiverer, låntakere og ansatte. Vi bistår blant annet med:

 • Restrukturering
 • Gjeldsforhandlinger
 • Vurdring av styrets ansvar og plikter
 • Oppbud
 • Konkurs
 • Sikring av pengekrav
 • Innfordring
 • Panterettslige problemstillinger
 • Lønnskrav

Erik Chr. Heen er jevnlig oppnevnt som bobestyrer i Gjøvik tingrett i forbindelse med konkurs, og Nils Mugaas bistår Gjøvik tingrett som medhjelper ved tvangssalg av fast eiendom. Vi kan derfor gi deg skreddersydd rådgivning og legge til rette for helhetlige og praktiske løsninger.

erikheen.jpg

Advokat & partner

Nils Mugaas

advokat og partner

 
 

Arbeidsrett

Vi bistår både arbeidsgiver og arbeidstaker i spørsmål rundt vilkår i arbeidslivet. Vår kjernekompetanse er innen endringsprosesser, nedbemanning og omorganisering samt oppsigelser. 

 
 

Familie, arv og skifte

_M0A9991.jpg
 

Familie, arv og skifte

Advokatfirmaet Bentzen bistår privatpersoner med økonomiske oppgjør etter skilsmisse eller samlisvbrudd. Vi hjelper deg med opprettelse og tolkning av ektepakter, samboerkontrakter og testamenter. 

Vi bistår også med generasjonsoverganger og dødsboskifter.